2D Transform trong CSS3

2D Transforms được sử dụng để tái thay đổi cấu trúc phần tử, ví dụ như translate, rotate, scale, và skew.

Bảng dưới liệt kê một số giá trị thường được sử dụng trong 2D Transforms:

Giá trị Miêu tả
matrix(n,n,n,n,n,n) Được sử dụng để định nghĩa Matrix Transforms (dạng tịnh tiến theo ma trận) với 6 giá trị
translate(x,y) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x và trục y
translateX(n) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x
translateY(n) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục y
scale(x,y) Được sử dụng để thay đổi độ rộng và chiều cao của phần tử
scaleX(n) Được sử dụng để thay đổi độ rộng của phần tử
scaleY(n) Được sử dụng để thay đổi chiều cao của phần tử
rotate(angle) Được sử dụng để quay phần tử dựa trên một góc (angle)
skewX(angle) Được sử dụng để định nghĩa Skew Transforms (dạng tịnh tiến đối xứng lệch) cùng với trục x
skewY(angle) Được sử dụng để định nghĩa Skew Transforms cùng với trục y

Dưới đây là các ví dụ minh họa cách sử dụng của các thuộc tính trên.

Quay 20 độ góc – rotate(20deg) trong CSS
Trong ví dụ sau, một hộp sẽ quay theo một góc 20 độ:

Kết quả là:

Vi du 2D Transform trong CSS.
Vi du 2D Transform trong CSS

Học CSS