Xuất ra ngày đăng và tác giả trong WordPress

Sau đây sẽ chia sẽ cho các bạn mã lệnh wordpress lấy ra ngày đăng và tác giả trong wordpress

Lấy tất cả các tag trong WordPresss

Để xuất ra tấ cả các tag trong wordpress

Breadcrumb trong WordPress

Trong functions.php xây dựng hàm sau:

Một số hàm trong xử lý trong PHP

Một số hàm xử lý chuỗi, chuyển hướng trang, sessio flash trong PHP

Lớp phân trang trong PHP

Lớp phân trang trong PHP

Menu Boostrap 4 trên WordPress

Trong tập tin functions.php theme thêm đoạn mã lệnh sau

Quản lý download attachments trong wordpress

Có 2 plugin mình thấy ưng ý hơn chuyên quản lý attachments cho post, các attachments này được tải trên WordPress Media và độc lập với gallery của post. Plugin sẽ tạo custom field lưu trữ thông tin attachments được gán vào post, sau đó hiển thị ra trang single sử dụng shortcode. Ví dụ, […]