Toán tử so sánh & Toán tử logic trong JavaScript

1) Toán tử so sánh & biểu thức so sánh

– Toán tử so sánh là loại toán tử dùng để so sánh hai giá trị với nhau, ví dụ như:

So sánh xem giá trị này có lớn hơn giá trị kia hay không.

So sánh xem giá trị này có nhỏ hơn giá trị kia hay không.

So sánh xem giá trị này có bằng với giá trị kia hay không.

….

– Dưới đây là danh sách các toán tử so sánh trong JavaScript:

Toán tử Ý nghĩa của toán tử
> Lớn hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
< Nhỏ hơn
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
==  Bằng giá trị (không phân biệt kiểu dữ liệu)
=== Bằng giá trị (phải có chung kiểu dữ liệu)
!= Khác giá trị
!== Khác giá trị hoặc khác kiểu dữ liệu

– Lưu ý: Biểu thức dùng để so sánh hai giá trị với nhau, được gọi là biểu thức so sánh

– Biểu thức so sánh sẽ trả về một trong hai giá trị:

true (nếu biểu thức so sánh đó là đúng)

false (nếu biểu thức so sánh đó là sai)

Một số ví dụ:

5 > 3  số 5 có giá trị lớn hơn số 3          true

5 > 7  số 5 có giá trị lớn hơn số 7          false

5 >= 3 số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 3    true

5 >= 5 số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 5    true

5 >= 7 số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 7    false

5 < 7  số 5 có giá trị nhỏ hơn số 7         true

5 < 3  số 5 có giá trị nhỏ hơn số 3         false

5 <= 7 số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 7   true

5 <= 5 số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 5   true

5 <= 3 số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 3   false

5 == “5”       số 5 có giá trị bằng với chuỗi “5” true

5 === “5”     số 5 có giá trị bằng với chuỗi “5” và có chung kiểu dữ liệu   false

5 != 7 số 5 khác với số 7   true

5 !== “7”      số 5 khác với chuỗi “7” hoặc khác kiểu dữ liệu true

2) Toán tử logic

– Toán tử logic là loại toán tử dùng để xác định mối quan hệ logic giữa các giá trị logic (true, false)

– Toán tử logic được chia làm ba loại: && || !

=>Toán tử && (and) sẽ trả về giá trị:

true: nếu hai giá trị là true

false: nếu hai giá trị là false, hoặc một giá trị là true và một giá trị là false

=>Toán tử || (or) sẽ trả về giá trị:

true: nếu hai giá trị là true, hoặc một giá trị là true và một giá trị là false

false: nếu hai giá trị là false

=> Toán tử ! (not) sẽ trả về giá trị logic ngược lại.

Một số ví dụ:

true && true Trả về: true

true && false          Trả về: false

false && true          Trả về: false

false && false        Trả về: false

true || true     Trả về: true

true || false    Trả về: true

false || true    Trả về: true

false || false   Trả về: false

!true   Trả về: false

!false  Trả về: true

– Lưu ý: Mỗi toán tử logic sẽ có một độ ưu tiên khác nhau, tùy vào độ ưu tiên sẽ quyết định biểu thức nào được thực thi trước.

– Sau đây là thứ tự sắp xếp độ ưu tiên giảm dần của ba toán tử logic: ! ==> && ==> ||

Ví dụ

<==> false || false && false || true

<==> false || false || true

<==> false || true

<==> true

– Ngoài ra, ta có thể sử dụng toán tử () để nhóm những biểu thức mà bạn muốn được thực thi trước.

Ví dụ

<==> (false || false) && (false || true)

<==> false && true

<==> false

3) Biểu thức logic

– Biểu thức logic thường là một tập hợp gồm hai hoặc nhiều biểu thức so sánh và các toán tử logic.

– Tương tự như biểu thức so sánh, biểu thức logic sẽ trả về một trong hai giá trị: true hoặc false.

Một số ví dụ:

Biểu thức logic       Trả về Giải thích

(5 > 3) && (5 < 7)  true

(5 > 3)          &&    (5 < 7)

<=>    true    &&    true

<=>    true

(5 > 3) && (5 > 7)  false

(5 > 3)          &&    (5 > 7)

<=>    true    &&    false

<=>    false

(5 < 3) && (5 > 7)  false

(5 < 3)          &&    (5 > 7)

<=>    false   &&    false

<=>    false

(5 > 3) || (5 < 7)       true

(5 > 3)          ||         (5 < 7)

<=>    true    ||         true

<=>    true

(5 > 3) || (5 > 7)       true

(5 > 3)          ||         (5 > 7)

<=>    true    ||         false

<=>    true

(5 < 3) || (5 > 7)       false

(5 < 3)          ||         (5 > 7)

<=>    false   ||         false

<=>    false

!(5 < 3)         true

!(5 < 3)

<=>    !(false)

<=>    true

!(5 > 3)         false

!(5 > 3)

<=>    !(true)

<=>    false

(5 > 3) && (5 > 7) || (7 > 5)         true

(5 > 3)          &&    (5 > 7)          ||         (7 > 5)

<=>    true    &&    false   ||         true

<=>    false   ||         true

<=>    true

Javascript Cơ bản