Cách chọn các phần tử tổ tiên trong jQuery

Cách chọn các phần tử tổ tiên trong jQuery

Trong jQuery, có chủ yếu 3 phương thức dùng để chọn các phần tử tổ tiên. Phương thức parent() – dùng để chọn phần tử cha mẹ. Phương thức parents() – dùng để chọn phần tử cha mẹ, ông bà, tổ tiên,…. (nói chúng là từ cha mẹ trở lên). Phương thức parentsUntil() – dùng […]

Các phương thức thiết lập thuộc tính Class trong jQuery

Các phương thức thiết lập thuộc tính Class trong jQuery

Các phương thức addClass(), removeClass(), toggleClass() trong jQuery được dùng để thêm/xóa giá trị của thuộc tính class của phần tử HTML. Phương thức addClass() trong jQuery Phương thức addClass() được dùng để thêm giá trị cho thuộc tính class cho phần tử HTML. Cú pháp $(“selector1,selector2,….,selectorN”).addClass(“class1 class2 …. classN”); Ví dụ Câu lệnh dưới […]

Xóa phần tử HTML trong jQuery

Xóa phần tử HTML trong jQuery

Trong jQuery, chủ yếu có hai phương thức dùng để xóa phần tử HTML. Phương thức remove() – dùng để xóa phần tử HTML. Phương thức empty() – dùng để xóa nội dung của phần tử HTML. Phương thức remove() trong jQuery Phương thức remove() được dùng để xóa phần tử HTML. Cú pháp $(“selector1,selector2,….,relectorN”).remove(); […]

Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Trong jQuery có 4 phương thức chính để lấy nội dung và thuộc tính của một phần tử HTML. text() – lấy nội dung của một phần tử HTML (không bao gồm các thẻ HTML) html() – lấy nội dung của một phần tử HTML (bao gồm các thẻ HTML) val() – lấy giá trị […]

Viết hàng loạt phương thức chỉ với một câu lệnh trong jQuery

Viết hàng loạt phương thức chỉ với một câu lệnh trong jQuery

Thông thường, khi bạn muốn một phần tử thực hiện hàng loạt phương thức nào đó thì bạn sẽ viết các phương thức đó dưới dạng từng câu lệnh riêng biệt. Ví dụ Để phần tử <div> thực hiện bốn phương thức animate() $(“div”).animate({left:’300px’}); $(“div”).animate({top:’300px’}); $(“div”).animate({left:’0px’}); $(“div”).animate({top:’0px’}); Xem ví dụ Cú pháp $(selector).method1().method2().method3()….methodN(); Ví dụ […]

Kết thúc hiệu ứng bằng phương thức Stop() trong jQuery

Kết thúc hiệu ứng bằng phương thức Stop() trong jQuery

Phương thức stop() dùng để kết thúc một hiệu ứng jQuery (hiện, ẩn, trượt, phai màu, chuyển động,….) trước khi hiệu ứng đó được thực thi hoàn thành. Phương thức stop() KHÔNG THAM SỐ Cú pháp $(selector).stop(); Ví dụ $(“input[value=’radio1′]”).click(function(){ $(“#abc”).slideDown(9000); }) $(“input[value=’radio2′]”).click(function(){ $(“#abc”).stop(); }) Xem ví dụ Phương thức stop() không tham số chỉ […]

Hiệu ứng động (Animation) trong jQuery

Hiệu ứng động (Animation) trong jQuery

Phương thức animate() trong jQuery được dùng để tạo hiệu ứng động (di chuyển, thay đổi kích thước,….) cho phần HTML. Phương thức animate() trong jQuery Phương thức animate() được dùng để tạo hiệu ứng động cho phần tử HTML Cú pháp $(selector).animate({params},speed,callback); TRONG ĐÓ: Tham số params là CÁC cặp thuộc tính : giá […]

Cách HIỆN/ẨN phần tử với hiệu ứng trượt trong jQuery

Cách HIỆN/ẨN phần tử với hiệu ứng trượt trong jQuery

Với hiệu ứng trượt, chúng ta có ba phương thức: slideDown() – hiện phần tử với hiệu ứng trượt xuống. slideUp() – ẩn phần tử với hiệu ứng trượt lên. slideToggle() – thực hiện luân phiên giữa việc hiện và ẩn phần tử với hiệu ứng trượt. Phương thức slideDown() và phương thức slideUp() Phương […]

Hàm Callback trong jQuery

Hàm Callback trong jQuery

Một hàm Callback sẽ được thực thi sau khi hiệu ứng jQuery hiện tại đã thực hiện xong 100%. Tại sao lại cần dùng hàm Callback? Trong JavaScript, các câu lệnh sẽ được thực thi theo thứ tự từ trên xuống dưới sau khi câu lệnh phía trên đã hoàn thành xong. Tuy nhiên, đối […]

Cách HIỆN/ẨN phần tử với hiệu ứng phai màu trong jQuery

Cách HIỆN/ẨN phần tử với hiệu ứng phai màu trong jQuery

Với hiệu ứng phai màu, chúng ta có bốn phương thức: fadeIn() – hiện phần tử với hiệu ứng phai màu. fadeOut() – ẩn phần tử với hiệu ứng phai màu. fadeToggle() – thực hiện luân phiên giữa việc hiện và ẩn phần tử với hiệu ứng phai màu. fadeTo() – thiết lập hiệu ứng […]

Cách HIỆN/ẨN phần tử HTML bằng phương thức show()/hide() trong jQuery

Cách HIỆN/ẨN phần tử HTML bằng phương thức show()/hide() trong jQuery

Cách hiện và ẩn một phần tử HTML Phương thức show() dùng để hiện một phần tử HTML Phương thức hide() dùng để ẩn một phần tử HTML Cú pháp CƠ BẢN $(selector).show(); $(selector).hide(); Ví dụ Khi người dùng click vào nút hiện thì phần tử có id là div2 sẽ được hiện lên Khi […]

Jquery Seclectors

Jquery Seclectors

jQuery Selectors là gì? jQuery Selectors là một trong những phần quan trọng nhất của thư viện jQuery. jQuery Selectors được dùng để chọn các phần tử HTML mà bạn muốn thao tác dựa trên id, class, thuộc tính, giá trị thuộc tính, quan hệ giữa các phần tử…. Cú pháp Để chọn một phần […]

Cú pháp của Jquery

Cú pháp của Jquery

Cách thức làm việc của jQuery là bạn sẽ dùng các bộ chọn (Selectors) để chọn ra các phần tử HTML mà mình muốn xử lý, sau đó dùng các hàm (được cung cấp bởi thư viện jQuery) để xử lý các phần tử HTML đó. Cấu trúc cơ bản Dưới đây là cấu trúc […]

Tổng quan về JQuery

Tổng quan về JQuery

jQuery là gì? jQuery là một thư viện JavaScript, giúp đơn giản hóa việc lập trình JavaScript từ đó dẫn đến tăng tốc độ phát triển dự án. (Ví dụ: Khi muốn làm một chức năng nào đó, nếu dùng JavaScript thì bạn sẽ phải gõ 10 dòng, còn đối với jQuery thì chỉ cần […]