Breadcrumb trong WordPress

Trong functions.php xây dựng hàm sau:

Sau đó trong mỗi trang gọi hàm the_breadcrumb(); là xong

Chúc các bạn học tốt!

Học Wordpress