Các kiểu dữ liệu trong PHP

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các kiểu dữ liệu, trừ kiểu dữ liệu trừu tượng vì đây là kiến thức lập trình hướng đối tượng.

Trong php có tổng cộng 7 kiểu dữ liệu:

Kiểu Chuỗi(string)

Kiểu Số nguyên(integer)

Kiểu Số Thực (float, double)

Kiểu Boolean

Kiểu Mảng (array)

Kiểu Đối Tượng (object)

Kiểu NULL

1. Kiểu Chuỗi (string)

Chuỗi ký tự là dãy các ký tự nằm trong dấu nháy đơn ( ‘ ) hoặc dấu nháy kép ( ‘ ).

Ví dụ:

2. Kiểu số nguyên(integer)

  • Số nguyên trong PHP là số thập phân nằm trong khoảng -2,147,483,648 đến 2,147,483,647.
  • Một số nguyên ít nhất có một chữ số
  • Một số nguyên không chứa dấu phẩy động ( . )

Ví dụ:

3. Kiểu số thực (float, double)

  • Là kiểu dữ liệu có chứa ít nhất hai chữ số và một dấu phẩy động ( . ), trong đó bên trái và bên phải dấu phẩy động phải có ít nhất một số.
  • Giá trị số kiểu float nằm trong -1.8e308 đến 1.8 e308

Ví dụ:

4. Kiểu Boolean

Kiểu boolean là kiểu dữ liệu chỉ nhận một trong hai giá trị: TRUE, FALSE

Kiểu boolean thường được dùng trong biểu thức điều kiện

Ví dụ:

5. Kiểu mảng (Array)

Mảng là kiểu dữ liệu cấu trúc dùng để lưu trữ tập hợp nhiều giá trị

Ví dụ:

6. Kiểu Đối Tượng (object)

Opject là một kiểu dữ liệu lưu trữ dữ liệu và thông tin của đối tượng.

Đầu tiên phải khai báo lớp của đối tượng (class), class là cấu trúc chứa thuộc tính (property) và phương thức (method)

Ví dụ:

7. Kiểu NULL

Null là kiểu dữ liệu đặc biệt, khi biến nhận giá trị là null nó có ý nghĩa là chưa có giá trị nào được gán cho nó.

Ví dụ:

Để biết được một biến thuộc kiểu dữ liệu gì ta có thể sử dụng hàm gettype để trả về kiểu dữ liệu của biến, bên cạnh đó có hàm var_dump() sẽ in ra thông tin của biến gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị.

Ví dụ: Hàm gettype()

Ví dụ: Hàm var_dump()

Học PHP Cơ bản