Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Trong jQuery có 4 phương thức chính để lấy nội dung và thuộc tính của một phần tử HTML.

text() – lấy nội dung của một phần tử HTML (không bao gồm các thẻ HTML)
html() – lấy nội dung của một phần tử HTML (bao gồm các thẻ HTML)
val() – lấy giá trị của một trường input
attr(“tên thuộc tính”) – lấy giá trị thuộc tính của một phần tử HTML
Ví dụ
Đoạn mã dưới đây lấy nội dung của phần tử <div> bằng hai phương thức khác nhau.

$(“#button1”).click(function(){
alert($(“div”).text());
})
$(“#button2”).click(function(){
alert($(“div”).html());
})
Xem ví dụ
Ví dụ
Đoạn mã dưới đây sẽ lấy giá trị của trường input

$(“button”).click(function(){
alert($(“input”).val());
})
Xem ví dụ
Ví dụ
Đoạn mã dưới đây sẽ lấy giá trị của thuộc tính target của phân tử <a>

$(“button”).click(function(){
alert($(“a”).attr(“target”));
})

Học JQuery