Các phương thức & thuộc tính của đối tượng Location

– Đối tượng location chứa các thông tin của URL hiện tại (URL của trang web mà bạn đang truy cập).
– Với việc truy cập vào các thuộc tính của đối tượng location, ta có thể lấy được những thông tin của URL hiện tại như: giao thức, tên máy chủ, tên đường dẫn, chuỗi truy vấn, chỗ neo, …..
– Ngoài ra, đối tượng location còn cung cấp các phương thức giúp ta tải lại trang hoặc điều hướng trang hiện tại sang một trang khác.
1) Danh sách các thuộc tính của đối tượng location
Thuộc tính Mô tả
href Trả về URL hiện tại
protocol Trả về giao thức của URL hiện tại
hostname Trả về tên máy chủ của URL hiện tại
pathname Trả về tên đường dẫn của URL hiện tại
search Trả về chuỗi truy vấn của URL hiện tại
hash Trả về chỗ neo (anchor) của URL hiện tại
2) Danh sách các phương thức của đối tượng location
Phương thức Mô tả
reload() Tải lại trang hiện tại
replace() Điều hướng trang hiện tại sang một trang khác
assign() Điều hướng trang hiện tại sang một trang khác

Javascript Cơ bản