Các phương thức & thuộc tính của đối tượng Navigator

– Đối tượng navigator chứa các thông tin về trình duyệt của người dùng, ví dụ như: Tên mã của trình duyệt, tên trình duyệt, thông tin phiên bản của trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, nền tảng trình duyệt, ….
– Với việc truy cập vào các thuộc tính và phương thức của đối tượng navigator, ta có thể lấy được những thông tin cần thiết về trình duyệt.
1) Danh sách các thuộc tính của đối tượng Navigator
Thuộc tính Mô tả
appCodeName Trả về tên mã của trình duyệt
appName Trả về tên của trình duyệt
appVersion Trả về các thông tin về phiên bản của trình duyệt
cookieEnabled Kiểm tra xem trình duyệt có được bật cookie hay không
language Trả về phiên bản ngôn ngữ của trình duyệt
platform Trả về nền tảng của trình duyệt
product Trả về tên engine của trình duyệt
2) Danh sách các phương thức của đối tượng Navigator
Phương thức Mô tả
javaEnabled() Kiểm tra xem trình duyệt có bật Java hay không

Javascript Cơ bản