Các phương thức xử lý chuỗi trong JavaScript

1 Danh sách các hàm xử lý chuỗi
Phương thức Mô tả
charAt() Trả về ký tự nằm tại một vị trí được xác định trong chuỗi
charCodeAt() Trả về giá trị Unicode của ký tự nằm tại một vị trí được xác định trong chuỗi
concat() Nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi
endsWith() Kiểm tra xem chuỗi có được kết thúc bởi ký tự do bạn chỉ định hay không
fromCharCode() Chuyển đổi giá trị Unicode sang ký tự
includes()
indexOf() Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một giá trị trong chuỗi
lastIndexOf() Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của một giá trị trong chuỗi
localeCompare()
match()
repeat()
replace()
search()
slice()
split()
startsWith() Kiểm tra xem chuỗi có được bắt đầu bởi ký tự do bạn chỉ định hay không
substr() Trích xuất chuỗi ký tự con (với số lượng ký tự được chỉ định) trong chuỗi cha
substring() Trích xuất chuỗi ký tự con (nằm giữa hai chỉ số được chỉ định) trong chuỗi cha
toLocaleLowerCase()
toLocaleUpperCase()
toLowerCase() Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi về dạng chữ thường
toString()
toUpperCase() Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi về dạng chữ in hoa
trim() Xóa tất cả những khoảng trắng nằm ở đầu và cuối chuỗi
valueOf()
2 Danh sách các hàm xử lý chuỗi với HTML
Hàm Mô tả
anchor()
big() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <big>
blink()
bold() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <b>
fixed()
fontcolor()
fontsize()
italics() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <i>
link() Tạo một chuỗi là một liên kết
small() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <small>
strike() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <strike>
sub() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <sub>
sup() Tạo một chuỗi được đánh dấu bởi thẻ <sup>

Javascript Cơ bản