Cách định dạng CHUỖI NGÀY THÁNG trong JavaScript

– Trong bài hướng dẫn trước, tôi có nói đến việc để tạo một đối tượng ngày tháng thì ta phải sử dụng cấu trúc new Date() và cấu trúc new Date() thì được chia làm bốn dạng cú pháp chính:

Cú pháp 1: new Date()

Cú pháp 2: new Date(milliseconds)

Cú pháp 3: new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

Cú pháp 4: new Date(chuỗi ngày tháng)

– Trong bốn cú pháp trên: Cú pháp 1-2-3 thì quá đơn giản và đã được giải thích cụ thể trong bài hướng dẫn trước. Riêng cú pháp thứ tư, cách định dạng một chuỗi ngày tháng hơi phức tạp.

– Do đó, ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cách định dạng một chuỗi ngày tháng để sử dụng trong cú pháp new Date(chuỗi ngày tháng)

– Trong JavaScript có bốn kiểu cơ bản để định dạng một chuỗi ngày tháng:

Short Date

Long Date

Full Date

ISO Date

– Dưới đây là ví dụ minh họa về ngày 12 tháng 3 năm 1974 được định dạng bởi bốn kiểu trên:

Kiểu   Định dạng

Short Date    “03/12/1974”

Long Date    “Mar 12 1974”

Full Date      “Tue Mar 12 1974”

ISO Date      “1974-03-12”

1) Short Date

– Một chuỗi ngày tháng được định dạng theo kiểu Short Date sẽ có cấu trúc là:

MM/DD/YYYY

Ví dụ

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974

2) Long Date

– Một chuỗi ngày tháng được định dạng theo kiểu Long Date sẽ có cấu trúc là:

Month DD YYYY

– Lưu ý:

Month là tháng được viết theo tên tiếng anh.

(có thể viết đầy đủ như January hoặc viết tắt từ ba ký tự đầu tiên của nó như Jan)

Month và DD có thể hoán đổi vị trí cho nhau.

Ví dụ

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974

(Cả bốn đối tượng bên dưới đều như nhau)

3) Full Date

– Một chuỗi ngày tháng được định dạng theo kiểu Full Date sẽ có cấu trúc là:

Day Month DD YYYY

– Lưu ý:

Day là ngày trong tuần (hay còn gọi là thứ) được viết theo tên tiếng anh.

(có thể viết đầy đủ như Wednesday hoặc viết tắt từ ba ký tự đầu tiên của nó như Wed)

Month là tháng được viết theo tên tiếng anh.

(có thể viết đầy đủ như January hoặc viết tắt từ ba ký tự đầu tiên của nó như Jan)

Ví dụ

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974

(Cả hai đối tượng bên dưới đều như nhau)

4) ISO Date

– Một chuỗi ngày tháng được định dạng theo kiểu ISO Date sẽ có cấu trúc là:

YYYY-MM-DD

Ví dụ

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974

5) Thêm thời gian vào chuỗi ngày tháng

– Để thêm thời gian (giờ, phút, giây) vào chuỗi ngày tháng thì ta đặt dấu cách HH:MM:SS vào phía sau chuỗi ngày tháng.

– Riêng kiểu định dạng ISO Date thì ta đặt THH:MM:SS vào phía sau chuỗi ngày tháng.

Ví dụ

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974, lúc 9 giờ 30 phút

6) Chuỗi ngày tháng theo giờ tiêu chuẩn UTC

– Ta có thể thêm chữ Z vào cuối chuỗi ngày tháng để thiết lập chuỗi ngày tháng đó được xác định theo giờ tiêu chuẩn UTC.

Ví dụ

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974, lúc 9 giờ 30 phút

(theo giờ tiêu chuẩn UTC)

7) Xác định múi giờ cho chuỗi ngày tháng

– Ta có thể thêm múi giờ vào cuối chuỗi ngày tháng để xác định múi giờ của chuỗi ngày tháng đó.

Ví dụ

Tạo đối tượng ngày tháng với thời điểm là: ngày 12 tháng 3 năm 1974, lúc 9 giờ 30 phút

(theo múi giờ của vùng Trung Âu)

 

Javascript Cơ bản