Cách định dạng một bộ phận của phần tử trong CSS

Bộ phận tức là một phần nào đó của phần tử. Ví dụ, tôi có phần tử là một đoạn văn như sau:

Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 1, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 2, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 3, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 4, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 5, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 6
Trong đó

Bộ phận ký tự đầu tiên của phần tử là: W
Bộ phận dòng đầu tiên của phần tử là: Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến
…..
Cú pháp định dạng cho một bộ phận của phần tử
bộ chọn::bộ phận{
thuộc tính 1 : giá trị;
thuộc tính 2 : giá trị;
thuộc tính 3 : giá trị;
…..
thuộc tính N : giá trị;
}
Bộ phận ::before
Bộ phận ::before là bộ phận nằm ở vị trí ĐẦU TIÊN trong phần nội dung của phần tử

Ví dụ

Bộ phận ::after
Bộ phận ::after là bộ phận nằm ở vị trí CUỐI CÙNG trong phần nội dung của phần tử

Ví dụ

Bộ phận ::first-line
Bộ phận ::first-line là dòng đầu tiên của đoạn văn bản

Ví dụ

Dưới đây là một số loại thuộc tính có thể dùng để định dạng cho bộ phận ::first-line

Các thuộc tính định dạng font chữ
Các thuộc tính background
Thuộc tính color
Thuộc tính word-spacing
Thuộc tính letter-spacing
Thuộc tính text-decoration
Thuộc tính vertical-align
Thuộc tính text-transform
Thuộc tính line-height
Thuộc tính clear
Bộ phận ::first-letter
Bộ phận ::first-letter là Ký tự đầu tiên của đoạn văn bản

Ví dụ

Dưới đây là một số loại thuộc tính có thể dùng để định dạng cho bộ phận ::first-letter

Các thuộc tính định dạng font chữ
Các thuộc tính background
Thuộc tính color
Thuộc tính margin
Thuộc tính padding
Thuộc tính border
Thuộc tính vertical-align
Thuộc tính text-transform
Thuộc tính line-height
Thuộc tính float
Thuộc tính clear
Bộ phận ::selection
Bộ phận ::selection là bộ phận bị người dùng tô đen

Ví dụ

 

Học CSS