Cách hiển thị dữ liệu ra màn hình trong JavaScript

Cách hiển thị dữ liệu ra màn hình trong JavaScript

– Trong HTML, việc hiển thị một nội dung gì đó lên màn hình thật đơn giản, ta chỉ cần gõ trực tiếp nội dung muốn hiển thị là xong

– Còn đối với JavaScript thì không được hỗ trợ hiển thị dữ liệu trực tiếp giống như trong HTML, mà phải thông qua một phương thức

– Dưới đây là ba cách cơ bản dùng để hiển thị nội dung lên màn hình trong JavaScript:

Cách 1: Sử dụng alert()

Cách 2: Sử dụng document.write()

Cách 3: Sử dụng document.getElementById().innerHTML

1) Sử dụng alert()

– Khi sử dụng alert(), nội dung mà bạn muốn hiển thị sẽ được hiển thị bên trong một hộp thoại thông báo (Hãy bấm vào đây nếu bạn chưa biết “hộp thoại thông báo” trông như thế nào)

Cú pháp: alert(“Nội dung hiển thị”);

Ví dụ

Hiển thị câu “Tài liệu học Lập Trình Web” trong một hộp thoại thông báo

2) Sử dụng document.write()

– Khi sử dụng document.write(), nội dung mà bạn muốn hiển thị sẽ được hiển thị ngay đúng vị trí mà nó được đặt trong trang web.

Cú pháp: document.write(nội dung muốn hiển thị);

Ví dụ

– Nếu sau khi trang web đã được tải xong mà ta lại sử dụng đến document.write() thì tất cả nội dung nằm bên trong phần tử <body> sẽ bị thay thế bởi nội dung mà bạn muốn hiển thị.

Ví dụ

3) Sử dụng document.getElementById().innerHTML

– Khi sử dụng document.getElementById().innerHTML, nội dung mà bạn muốn hiển thị sẽ được hiển thị bên trong một phần tử xác định.

Cú pháp: document.getElementById(“id của phần tử”).innerHTML = “Nội dung hiển thị”;

Ví dụ

Hiển thị dòng chữ “Tài liệu học CSS” bên trong phần tử có id là demo

– Lưu ý: Sau khi sử dụng document.getElementById().innerHTML, nội dung mà bạn muốn hiển thị sẽ thay thế tất cả nội dung ban đầu của phần tử.

Ví dụ

Tất cả nội dung bên trong phần tử có id là demo sẽ bị thay thế bởi câu “Lập Trình Web”

4) Một vài vấn đề trong việc viết nội dung muốn hiển thị

– Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị là một chuỗi ký tự, thì chuỗi ký tự đó phải được đặt bên trong cặp dấu nháy kép hoặc cặp dấu nháy đơn.

– Nếu nội dung mà bạn muốn hiển thị là một số, thì số đó có thể đặt (hoặc không đặt) bên trong cặp dấu nháy kép hoặc cặp dấu nháy đơn.

Ví dụ

– Nếu chuỗi ký tự được đặt bên trong cặp dấu nháy kép thì chuỗi đó không được chứa ký tự là dấu nháy kép (tuy nhiên nó được phép chứa ký tự là dấu nháy đơn)

– Nếu chuỗi ký tự được đặt bên trong cặp dấu nháy đơn thì chuỗi đó không được chứa ký tự là dấu nháy đơn (tuy nhiên nó được phép chứa ký tự là dấu nháy kép)

Ví dụ

– Ta cũng có thể dùng chuỗi để tạo các phần tử HTML.

Ví dụ

Chúc các bạn thành công!

Thành công

 

Javascript Cơ bản