Cách làm việc của Codeignter

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thức làm việc của codeigner

Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu biểu đồ sau:

appflowchart

Khi chạy ứng dụng thì tập tin index.php sẽ được thực thi, trong index.php sẽ chỉ thị cho bộ định tuyến(Routing) thực thi, bộ định tuyến sẽ làm việc sau đó đến thành phần bảo mật(Security), tiếp đến là Controller, tại controller sẽ trao đổi với các thành phần chủ chốt của Codeighter đó là Models, Libraries, Helpers,…, sau đó mới đến view để hiển thị nội dung lên trình duyệt web, để tốc độ tải trang nhanh, cần có bộ Caching làm việc.

Khi chạy ứng dụng bộ định tuyến sẽ chỉ định một Controller thực thị cụ thể cấu hình tại: application\config\routes.php

Người dùng chỉ cần gõ trên địa chỉ của trình duyệt: http://localhost/codeigter/ thì controller welcome(lớp welcome) sẽ chạy. và phương thức trong index trong lớp welcome sẽ thực thi.

Ngoài việc chạy mặc định người dùng cũng có thể chạy một controller bất kỳ bằng cách gõ trên địa chỉ trình duyệt web như sau: http://localhost/codeigter/index.php/tenController[/tenMethod/dsThamSo]

Trong đó:

tenController: Tương ứng với tập tin nằm trong thư mục application\controllers\tenController.php, tenController.php phải có cấu trúc theo qui ước của Codeignter

tenMethod: là một phương thức của lớp tenController, nếu không có tenMethod nghĩa là chạy phương thức index

dsThamSo: là tham số của phương thức(hàm) nếu có.

Học Codeignter