Cách sử dụng THUỘC TÍNH ID và THUỘC TÍNH CLASS trong CSS

Đặt vấn đề về Cách sử dụng THUỘC TÍNH ID và THUỘC TÍNH CLASS trong CSS
Ví dụ, tôi có một đoạn mã như sau:

Để định dạng cho phần tử chứa nội dung “WEB CƠ BẢN 2” có nền màu đen, chữ màu trắng, kích cỡ 30px thì đoạn mã sẽ trở thành:

Tuy nhiên, nếu làm như thế thì phần tử chứa nội dung “WEB CƠ BẢN 1 & 3” cũng bị thay đổi theo.

Từ đây, chúng ta có một giải pháp để XÁC ĐỊNH CỤ THỂ phần tử muốn định dạng, chính là dùng thuộc tính id và thuộc tính class.

Thuộc tính id
Thuộc tính id dùng để đặt tên cho phần tử HTML (mỗi tên id chỉ được đặt duy nhất cho một phần tử)

Để xác định một phần tử HTML bằng tên id, ta sử dụng cú pháp #tên id

Ví dụ
Tôi đặt tên cho hai phần tử chứa nội dung ‘WEB CƠ BẢN 1’ và ‘WEB CƠ BẢN 3’ lần lượt là ‘abc’ và ‘xyz’

Tên id chỉ được phép chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới ( _ ), dấu gạch nối ( – )
Tên id không nên bắt đầu bằng chữ số
Thuộc tính class
Thuộc tính class dùng để đặt tên cho các phần tử HTML muốn có cùng một kiểu định dạng.

Để xác định phần tử HTML bằng tên class, ta sử dụng cú pháp .tên class

Ví dụ
Tôi muốn:

Hai phần tử chứa nội dung ‘WEB CƠ BẢN 1 & 3’ có cùng định dạng, nên đặt cho chúng tên class là ‘abc’
Ba phần tử chứa nội dung ‘WEB CƠ BẢN 5 & 6 & 7’ có cùng định dạng, nên đặt cho chúng tên class là ‘xyz’

Tên class chỉ được phép chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới ( _ ), dấu gạch nối ( – )
Tên class không nên bắt đầu bằng chữ số
Một phần tử có thể có nhiều class

Ví dụ

 

Học CSS