Câu lệnh lựa chọn switch

Trong trường hợp có nhiều điều kiện xẩy ra. Trong trường hợp muốn so sánh giá trị của biến với biểu thức, và đối với mỗi giá trị này sẽ có những xử lý khác nhau thì ta dùng switch … case.

Cú pháp:

switch (<biểu thức>)

{

case <giá trị 1> :

// khối lệnh khi biểu thức thõa mãn điều kiện 1

break;

case <giá trị 2> :

// khối lệnh khi biểu thức thõa mãn điều kiện 2

break;

….

default:

// khối lệnh khi không thõa tất cả các case trên.

}

Ví dụ:

 

Học PHP Cơ bản