Chú thích trong HTML

Trong lập trình chúng ta thường xuyên chú thích các đoạn mã lệnh, trong HTML để chú thích chúng ta sử dụng thẻ có cú pháp sau:

<!– Nội dung chú thích –>

Chú thích sẽ không hiện thị lên trình duyệt web

Giải thích có thể hỗ trợ: chú thích mã lệnh, nhằm gỡ lỗi khi phát sinh lỗi, phân nhóm chức năng của lệnh,…

Trong qua trình sử dụng mã lệnh, có những đoạn mã lệnh chỉ hỗ trợ trên trình duyệt này mà không hỗ trợ trên trình duyệt khác, khi đó ta có thể dùng chú thích có điều kiện để giải quyết vấn đề này.

Ví dụ:

<!–[if IE 9]>

…. some HTML here ….

<![endif]–>

Trong ví dụ này: Nếu là trình duyệt IE 9 thì sẽ thực thi đoạn mã bên trong, còn đối với các trình duyệt khác thì đoạn mã này là chú thích.

Học HTML