Chú thích trong PHP

Để giải thích các đoạn mã hay câu lệnh trong PHP thực hiện chức năng, nhiệu vụ ngôn ngữ đã có pháp người dùng viết các ghi chú, lời ghi chú không thực thi khi chạy đoạn mã. Trong HTML, các ghi chú được đặt trong <!– phần ghi chú –>

Trong PHP có ba dạng ghi chú:

Dạng 1: # Chú thích trên một dòng văn bản.

Dạng này chỉ áp dụng ghi đó chỉ nằm trên một dòng văn bản

Dạng 2: // Chú thích trên một dòng văn bản.

Dạng này cũng chỉ áp dụng ghi đó chỉ nằm trên một dòng văn bản

Dạng 3: /* Chú thích trên nhiều

Dòng văn bản */

Dạng ghi chú này thường áp dụng cho đoạn ghi chú dài gồm nhiều dòng văn bản

Học PHP Cơ bản