Controllers trong CodeIgniter

Controller là bộ điều khiển của codeignter vì nó nhận các yêu cầu của người sử dụng thông qua URLs

Controller là gì?

Controller là một lớp được đặt tên theo qui định của URLs hoặc của router qui định, lớp này trùng tên với tên tập tin nằm trong thư mục application/controllers/

Ví dụ:

Khi đó có tập tin tại application/controllers/sanpham.php

Trong đó: Lớp sản phẩm phải viết hoa ký tự đầu và kế thừa từ lớp CI_Controller

Phương thức

Muốn chạy phương thức index

 

Tuy nhiên muốn chạy một một phương thức khác phương thức index thì phải

Tham số của phương thức

Khi trên URLs có nhiều hơn 2 phân đoạn, thì phân đoạn thứ 3 trở về sau được xem là tham số của phương thức(hàm)

Ví dụ:

Tuy nhiên có một số trường hợp ta có thể gán tham số mặc định cho phương thức

Ví dụ

Trong ví dụ này $page =1 là mặc định khi đó

Được xem $page bằng 1, mặc định

Trong trường hợp này ta đã truyền tham số $page bằng 2 cho phương thức

Controller nằm trong thư mục con

Ví dụ: Controller product nằm trong thư mục admin (application/controllers/admin/product.php)

Trong trường hợp này product là phân đoạn 1(lớp), update là phân đoạn 2(phương thức), 12 là tham số của hàm update.

 

Học Codeignter