Cookie trong PHP

Trong bài này giới thiệu về cookie trong PHP, Cookie được sử dụng để xác định thông tin của người dùng. Cookie là các text file lưu giữ trên Client và chúng được giữ với mục đích là theo dõi. PHP hỗ trợ các HTTP Cookie.

Khai báo cookie

Dùng hàm setcookie() để khai báo một biến cookie.

Chú ý: Hàm này đặt trên thẻ <html>

Cú pháp:

Trong đó:

+ Name: tên biến cookie

+ value : giá trị

+ expire: thời gian giới hạn dành cho cookie – đơn vị tính là giây. Nếu thời gian không được thiết lập trong hàm setcookie(), biến cookie sẽ còn hiệu lực cho đến khi người dùng xóa tập tin cookie.

+ path: đường dẫn

+ domain: tên miền của website.

Ví dụ:

Chú ý: Giá trị của biến sẽ được tự động mã hóa khi gửi cookie đi, tự động giải mã khi nhận cookie về .

Sử dụng cookies

Khi người dùng muốn sử dụng biến cookie đã đăng ký chúng ta dùng biến $_COOKIE để đọc giá trị biến cookie.

Cú pháp:

Ví dụ:

Hủy cookies

Khi hủy biến cookie chúng ta cần kiểm tra lại thời gian giới hạn dành cho biến cookie này(được thiết lập khi chúng ta tạo ra biến cookie). Sau đó chúng ta sử dụng hàm setcookie() để hủy bằng cách đặt gia trị cho biến cookie bằng “” và thời gian =- thời gian giới hạn.

Cú pháp: setcookie(name, “” , time() – thời gian giới hạn,”/”);

Ví dụ:

Học PHP Cơ bản