Cú pháp PHP

Trong quá trình lập trình web, chúng ta thương xuyên nhúng các đoạn mã PHP vào trong các thẻ(tag), hay vào thuộc tính của thẻ để xử lý nội dung hiển thị lên trang web. Do đó ta có thể nhúng đoạn mã lệnh PHP bất kỳ mọi nơi trong tài liệu.

CÚ PHÁP

Nhúng đoạn mã PHP thể hiện nội dung của thẻ(tag)

Nhúng đoạn mã vào trong thuộc tính của thẻ(tag)

Nhúng thẻ(tag) vào trong đoạn mã PHP

Học PHP Cơ bản