Đề mục(Heading) trong HTML

Đề mục trong HTML được định nghĩa bởi 6 thẻ từ <h1>đến <h6>

Kết quả:

Đề mục 1

Đề mục 2

Đề mục 3

Đề mục 4

Đề mục 5
Đề mục 6

Đặc điểm của các thẻ đề mục

  • Trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng margin trên và dưới thẻ
  • Công cụ tìm kiếm sử dụng để lập chỉ mục(index), trong điều kiện chuẩn SEO thì trang web phải có ít nhất các thẻ h1, h2, h3
  • Mặc định mỗi thẻ có một kích thước chữ khác nhau, lớn nhất là h1 và nhỏ nhất là h6

Học HTML