Đường dẫn trong HTML

Trong HTML chúng ta thường xuyên có những đoạn mã liên quan đến hình ảnh, mã nguồn javascipt, style Sheets(CSS) và liên kết đến các trang web chúng ta cần hiểu được cách khai báo đường dẫn đến các nội dung này.

Ví dụ:

Đường dẫn Mô tả
<img src=”picture.jpg”> picture.jpg nằm chung thư mục với trang hiện tại
<img src=”images/picture.jpg”> picture.jpg nằm trong thư mục images, thư mục images nằm chung thư mục với trang hiện tại
<img src=”/images/picture.jpg”> picture.jpg nằm trong thư mục images, thư mục images tại thư mục gốc của trang web
<img src=”../picture.jpg”> picture.jpg nằm trong thư mục cấp cha của thư mục hiện tại

Đường dẫn tuyệt đối

Đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn xuất phát từ vị trí gốc(như ổ đĩa, tên miền http://, …) đến nguồn cần truy xuất.

Ví dụ:

Đường dẫn tương đối

Đường dẫn tương đối không xuất phát tại vị trí gốc, mà xuất phát từ một vị trí bất kỳ

Ví dụ:

 

Học HTML