Form Validatiton trong CodeIgniter

Form Validatiton để kiểm tra dữ liệu nhập vào từ form. Đây là thư viện rất quan trọng và được sử dụng rất nhiều, vì website nào cũng cần sử dụng tới nhập dữ liệu từ form và cần kiểm tra dữ liệu nhập vào.

1. Sử dụng thư viện form_validation

– Cũng như các thư viện khác trong CodeIgniter các bạn muốn sử dụng thư viện nào thì phải load thư viện đó ra, vậy giờ chúng ta cần load thư viện này ra theo cách sau:

– Và sử dụng các phương thức trong thư viện này thì chúng ta sử dụng:

– Đi kèm với thư viện form_validation chúng ta cần phải load thêm helper form nữa

$this->load->helper(‘form’);

2. Các phương thức quan trọng

Phương thức set_rules:

– Dùng để tạo ra những tập luật để kiểm tra dữ liệu nhập từ form

Cú pháp:

field_name: tên của thẻ trong form muốn kiểm tra ràng buộc

name_message: tên khi xuất ra thông báo lỗi nếu phát sinh

rules: đây chính là giá trị quan trọng nhất, đó chính là tập luật mà các bạn muốn đưa ra, ngoài ra có thể đưa ra nhiều tập luật bằng cách sử dụng dấu |.

Các tập luật hay sử dụng

Luật Mô tả
required Yêu cầu phải nhập liệu không được để trống
matches Sử dụng khi 2 ô nhập liệu phải giống nhau, ví dụ nhập lại password
min_length Giới hạn tối thiểu bao nhiêu ký tự khi nhập vào (min_length[6] )
max_length Giới hạn tối đa bao nhiêu ký tự khi nhập vào (max_length[12])
numeric Yêu cầu trong textbox phải nhập liệu là con số
valid_email Email nhập liệu bắt buộc phải đúng định dạng
xss_clean Xóa XSS của input, bảo mật
exact_length Kiểm tra điều kiện bằng độ dài được gắn giá trị (exact_length[8])
greater_than Kiểm tra điều kiện phải lớn hơn độ dài được gắn giá trị (greater_than[8])
less_than Kiểm tra điều kiện phải nhỏ hơn độ dài được gắn giá trị (less_than[8])
callback_ Gọi lại 1 hàm xử lý khác
 

Ví dụ 1: Họ và tên bắt buộc phải có và ít nhất 8 ký tự

Views Form:

Controller:

Ví dụ 2: Nhập email và xác nhận email

Views Form:

Controller:

Phương thức run:

Sau khi mà đã tạo ra các tập luật bằng phương thức set_rules(), thì phương thức run() có nhiệm vụ kiểm tra các tập luật trên có hợp lệ hay không, nếu không hợp lệ nó sẽ trả về kết quả là FALSE

Ví dụ:

Phương thức validation_errors:

Trong trường hợp mà phương thức run() trả về FALSE có nghĩa là 1 trong các tập luật không hợp lệ, lúc này chúng ta có thể hiển thị ra thông báo lỗi bằng phương thức validation_errors()

Ví dụ:

Phương thức form_error:

Cũng với chức năng hiển thị thông báo lỗi(nếu có) như validation_errors nhưng validation_errors thì hiển thị toàn bộ lỗi, trong khi đó form_error() chỉ hiển thị lỗi của 1 thẻ input nào đó lên các bạn có thể để lỗi này ngay bên dưới thẻ input đó

Cú pháp:

Ví dụ:

Hoặc

Phương thức set_value:

Nếu như các bạn đã nhập dữ liệu hết vào 1 form nào đó, trong đó chỉ có 1 form không hợp lệ khi submit form các giá trị trong form sẽ bị mất hết lại phải nhập lại từ đầu như thế thật bất tiện phải không nào. Phương thức set_value() cho phép ta lưu lại nội dung của thẻ input nhập vào trước đó

Cú pháp:

Ví dụ:

 

Học Codeignter