Giới thiệu HTML

Để phát triển được một website người học thường phải có kiến thức nền tảng là thiết kế web, HTML & CSS là hai ngôn ngữ cực kỳ dễ học, tuy nhiên để có một bản thiết kế đẹp, bắt mắt người học cần phải có một chút về thẩm mỹ. 

HTML là ngôn ngữ để xây dựng trang web, nó mô tả cách thức một trang web hiển thị như thế nào trong một trình duyệt. HTML là một ngôn ngữ mô tả tài liệu.

HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình, nó cung cấp các chỉ thị định dạng để phục vụ cho việc trình bày văn bản và các đối tượng khác như hình ảnh, video, các plug-in…

HTML là gì ?

  • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản)
  • Ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp các thẻ đánh dấu
  • Các tài liệu HTML được mô tả bằng các thẻ HTML
  • Mỗi thẻ HTML mô tả những nội dung khác nhau

Các phiên bản của HTML

Phiên bản Năm công bố
HTML 1991
HTML+ 1993
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 1.0 2000
HTML5 2014
XHTML5 2015

 

Học HTML