Hàm kiểm tra giá trị trong PHP

Trong lập trình PHP, Việc kiểm tra tính hợp lệ của biến trước khi thực thi là điều vô cùng quan trọng, lý do là vì bạn không thể kiểm soát được người dùng sẽ thao tác, nhập cái gì để đưa lên server xử lý.

1. Hàm isset()

Hàm này có thể dùng để kiểm tra sự tồn tại của một hay nhiều biến khác nhau. Nếu tất cả các biến đều có giá trị kết quả trả về bằng TRUE, ngược lại trả về giá trị FALSE.
Cú pháp: isset(<tên biến 1>[, <tên biến 2>,…])

Ví dụ: Kiểm tra xem người dùng có nhập vào tên đăng nhập hay chưa.

2. Hàm empty()

Hàm dùng để kiểm tra biến có giá trị rỗng hay không.

Nếu biến có giá trị NULL, chuỗi rỗng hoặc O thì kết quả trả về là TRUE, ngược lại trả về giá trị là FALSE.
Hàm này ngược lại với hàm isset(), và thường được dùng để kiểm tra xem người dùng có nhập giá trị vào một đối tượng nào đó trên form hay không.
Những kết quả dưới đây được xem là rỗng:
+ “” : chuỗi rỗng.
+ 0: 0 khi kiểu là integer.
+ NULL
+ FALSE
+ array(): mảng rỗng.
+ var $var: một biến được khai báo nhưng không có giá trị trong lớp.

Cú pháp: empty(<tên_biến>)

Ví dụ: Kiểm tra dữ liệu có rỗng hay không?

3. Hàm is_numeric()

Hàm is_numeric() kiểm tra biến có kiểu giá trị kiểu số hay không.
Nếu giá trị của biến không phải là kiểu số thì kết quả trả về là TRUE, ngược lại thì kết trả về là FALSE.
Cú pháp: is_numeric(<tên_biến>)

Ví dụ: Kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải là kiểu số không?

4. Hàm is_int() và is_long()

Hàm is_int() hoặc is_long() kiểm tra giá trị của biến có phải là số nguyên hay không?
Nếu giá trị của biến là số nguyên thì kết quả trả về là TRUE, ngược lại trả về giá trị là FALSE.
Cú pháp: is_int(<tên_biến>); hoặc is_long(<tên_biến>);

Ví dụ: Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến có phải là số nguyên không.

5. Hàm is_string()

Hàm is_string() kiểm tra giá trị của biến có phải là kiểu chuỗi hay không?
Nếu giá trị là kiểu chuỗi thì kết quả trả về là true, ngược lại trả về giá trị là false.
Cú pháp: is_string(<tên_biến>)

Ví dụ: Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào là kiểu chuỗi không?

6. Hàm  is_double() và is_float()

Hàm is_double() và is_float() kiểm tra giá trị của biến có phải là kiểu số có dấu chấm động?

Nếu giá trị của biến là kiểu số dấu chấm động, số lẽ thì giá trị trả về là true, ngược lại thì trả về là false.

Cú pháp: is_double(<tên biến>)

Ví dụ: Kiểm tra dữ liệu nhập vào có phải là số thực không?

7. Hàm is_null()

Hàm kiểm tra biến có giá trị NULL không? Nếu là NULL thì trả về giá trị TRUE ngược lại FALSE.

Cú pháp: is_null(<tên biến>)

Ví dụ: Kiểm tra $a có phải là biến rỗng hay không?

8. Hàm is_array()

Hàm kiểm tra biến có phải là mảng hay không? Nếu đúng trả về giá trị TRUE và ngược lại là FALSE.

Cú pháp: is_array(<tên biến mảng>)

Ví dụ: Kiểm tra $a có phải là mảng hay không?

Học PHP Cơ bản