Helper trong CodeIgniter

Các bạn có thể hiểu helper chỉ là các hàm được xây dựng để sử dụng trong khi lập trình.

Trong CodeIgniter có rất nhiều các helper hữu ích và hay sử dụng,ví dụ: url, text, date, mail, form…

Ngoài ra các bạn có thể tự tạo ra các helper để phục vụ cho mục đích nào đó

Tự động load help

Để tự động load 1 helper nào đó các bạn có thể vào application/config/autoload.php và tìm tới dòng $autoload[‘helper’] để có thể khai báo các helper tự động được load ra.Theo mình thì các helper mà các bạn sử dụng nhiều nhất thì chúng ta lên để trong đây

Ví dụ:

Cách tạo  helper

– Để tạo helper các bạn vào application/helpers/ để tạo với tên file dạng:

ten_helper.php

+ Khi tạo tập tin helper thì tên tập tin bắt buộc phải có _helper đằng sau

+ Nội dung trong helper là các hàm được xây

+ Tên helper và các hàm xây dựng không được trùng lặp các hàm đã có trong hệ thống helper của CodeIgniter

Cách load helper

– Để có thể load helper nào đó vào dự án ta sử dụng:

Hoặc các bạn có thể load nhiều helper theo dạng mảng:

Ví dụ:

Cách sử dụng hàm trong helper

Để sử dụng hàm trong helper chúng ta cần biết tên hàm và các tham số của hàm

Ví dụ: Sử dụng hàm word_limiter() trong text_helper.php

 

Học Codeignter