Hướng dẫn sử dụng một số Widget thông dụng WordPress

Widget trong WordPress có rất nhiều, tùy theme mà có số Widget khác nhau. Nên bài viết này mình chỉ giới thiệu những Widget thông dụng thường được dùng.

Bài viết này mình sẽ trình bày 4 widget đó là:

 • Recent Posts
 • Recent Comments
 • Search
 • Archives

1. Archives

Hướng-dẫn-sử-dụng-một-số-Widget-thông-dụng-WordPress-1

Widget này sẽ liệt kê các bài viêt theo thời gian (Tháng/Năm).

 • Title : Tên sẽ hiển thị. Nếu để trống Widget sẽ dùng tên mặc định.
 • Display as dropdown : Nếu check vào mục này thì archives sẽ hiển thị một select box thay vì hiển thị từng hàng.
 • Show post counts : Có hiển thị số post hay không. Ví dụ July 2016 (20) => có 20 bài viết.

Sau đó bạn Save lại.

2. Recent Posts

Hướng-dẫn-sử-dụng-một-số-Widget-thông-dụng-WordPress-2

Hiển thị các bài viết mới.

 • Title : Tên sẽ hiển thị.
 • Number of posts to show: Số bài viết mới bạn muốn hiển thị.
 • Display post date? : Có hiển thị kèm theo ngày hay không.

3. Recent Comments

Hướng-dẫn-sử-dụng-một-số-Widget-thông-dụng-WordPress-3

Hiển thị các bình luận mới nhât.

 • Title : Tên sẽ hiển thị.
 • Number of comments to show: Số lời bình sẽ hiển thị.

Hướng dẫn sử dụng một số Widget thông dụng WordPress

Hiển thị khung search.

 • Title : Tên sẽ hiển thị. Nếu để trống, Widget này sẽ không hiển thị tên.

Học Wordpress