Làm việc với thư mục trong PHP

Trong bài này, chúng tôi sẽ nói về làm việc với thư mục trong PHP như: Tạo thư mục, xóa thư mục, kiểm tra thư mục, mở, đọc thư mục

Tạo thư mục

Để tạo thư mục ta sử dụng hàm mkdir()

Cú pháp: mkdir(<tên thư mục>);

Ví dụ:

Kiểm tra thư mục

Để kiểm tra thư mục ta sử dụng hàm is_dir(), trả về TRUE nếu tồn tại thư mục, ngược lại là FASLE.

Cú pháp: is_dir(<thư mục>)

Ví dụ:

Mở thư mục

Để mở thư mục ta sử dụng hàm opendir(). Kết quả trả về sẽ là nguồn(chứa các thư mục và tập tin) của thư mục nếu thư mục mở thành công, ngược lại trả về giá trị False.

Cú pháp: opendir(<tên thư mục>)

Ví dụ:

Đóng thư mục

Khi đã dùng xong thư mục, cần phải đóng thư mục bằng hàm closedir()

Cú pháp: closedir(<tên thư mục>)

Ví dụ:

Duyệt thư mục

Chúng ta duyệt thư mục bằng cách sử dụng vào lặp kết hợp với hàm readdir()

Cú pháp: readdir(<tên thư mục>)

Ví dụ:

 

Học PHP Cơ bản