Library trong Codeignter

Thư viện Codeignter định nghĩa

Trong codeignter đã cũng cấp cho lập trình viên một bộ thư viện phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu cần thiết để xây dựng một ứng dụng web, sau đây là một số thư viên được sử dụng phổ biến:

  • Database Class
  • Cart Class
  • Email Class
  • Form Validation Class
  • File Uploading Class
  • Pagination Class
  • Session Library
  • URI Class

Các thư viện được lưu trữ trong thư mục system/libraries/, các bạn có thể vào xem tất cả các thư viện tại đây

Để sử dụng một thư viện chúng ta cần load thư viện vào trong controller thông qua phương thức:

Hoặc

Trong thư viện, codeignter đã định nghĩa ra các phướng thức(hàm) để xử lý các chức năng khác nhau của thư viện, để gọi các phương thức ta thực hiện như sau:

Định nghĩa thư viện

Trong quá trình lập trình, nếu thấy nhu cầu thư viện còn chưa đáp ứng, người lập trình có thể định nghĩa thư viện riêng, tuy nhiên tên thư viện không được trùng với thư viện đã tồn tại.

Để định nghĩa thư viện codeignter cung cấp cho lập trình một thư mục để lưu trữ đó là application/libraries/

Tên thư viên trùng tên với tên tập tin và được lưu trong thư mục application/libraries/

Ví dụ:

Tạo tập tin tại application/libraries/Phantrang.php

Để sử dụng thư viện do người dùng tự định nghĩa giống như thư viện của Codeigter

Học Codeignter