Màu sắc (Colors) trong CSS

Màu sắc trong CSS thường được xác định bởi một trong ba loại giá trị như sau:
Tên màu – Ví dụ: Green
Giá trị RGB – Ví dụ: rgb(0,255,0)
Giá trị HEX – Ví dụ: #00FF00
Tên màu
Màu hiển thị Tên màu
Green
Blue
Red
Orange
Black
Cyan
Xem ví dụ
Tên màu không phân biệt trường hợp chữ hoa hay chữ thường. Ví dụ: Green, green, GREEN đều như nhau.

CSS hỗ trợ khoảng 140 màu bằng tên (Click vào đây để xem 140 màu đó)

Giá trị RGB
Giá trị RGB – rgb(red, green, blue) là sự kết hợp của 3 tham số: red, green, blue.

Giá trị của mỗi tham số red, green, blue có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 255

Red Green Blue
106 0 148

rgb(106, 0, 148)
Xem ví dụ
Lưu ý: Màu sắc sẽ nhạt dần khi giá trị của tham số tăng dần từ 0 lên 255

Giá trị HEX
Giá trị HEX – #rrggbb là sự kết hợp của 3 tham số: red, green, blue.

Giá trị của mỗi tham số bao gồm 2 ký tự, mỗi ký tự có thể là một số (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) hoặc một chữ cái (a, b, c, d, e, f) không phân biệt trường hợp chữ hoa hay chữ thường.

Màu hiển thị Giá trị HEX
#008000
#0000FF
#FF0000
#FFA500
#000000
#00FFFF
Xem ví dụ
(Click vào đây để xem giá trị HEX của khoảng 140 tên màu)
Lưu ý: Màu sắc sẽ nhạt dần khi giá trị của tham số tăng dần từ 00 lên FF

Giá trị HEX cũng có thể được viết dưới dạng 3 số (một ký tự sẽ đại diện cho cả hai ký tự), ví dụ:

#000 tương đương với #000000
#ddd tương đương với #dddddd
#0df tương đương với #00ddff
#def tương đương với #ddeeff

Học CSS