Menu Boostrap 4 trên WordPress

Trong tập tin functions.php theme thêm đoạn mã lệnh sau

Sau đó, trong tập tin header.php gọi hàm trên

Trong đó main-menu là vị trí của menu

Học Wordpress