Models trong Codeigniter

Models là lớp được thiết kế để làm việc với cơ sở dữ liệu, trong lớp models chứa các phương thức để làm việc với cơ sở dữ liệu như: truy vấn, thêm, cập nhật, xóa.

Cấu trúc lớp models

Trong đó: Tên NameClass_model trùng tên với tên tập tin được lưu trữ trong thư mục application/models/ và được kế thừa từ lớp CI_Model

Chú ý: Tên lớp phải viết hoa ký tự đầu tiên, do làm việc với cơ sở dữ liệu nên cần phải cấu hình kết nối trước khi sử dụng models.

Load Models

Models được gọi bên trong phương thức của Controller thông qua phương thức

Hoặc có thể gán class models thông qua thuộc tính thức 2 của phương thức

Ví dụ:

Để chạy một phương thức(hàm) trong lớp model ta thực hiện như sau:

Hoặc

Load model tự động

Trong một số ứng dụng, một số model luôn luôn làm việc, khi đó chúng ta cần thiết lập chạy tự động khi ứng dụng chạy.

Chúng ta vào application/config/autoload.php tìm đến dòng

Thêm các model sẽ tự động chạy

Ví dụ:

Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu

Để kết nối cơ sở dữ liệu chúng ta cần:

Có cơ sở dữ liệu, phần này các bạn xem lại kiến thức về mysql

Load thư viện kết nối cơ sở dữ liệu(thường là auto load), phần này chúng ta xem ở phần thư viện(libraries)

Auto load: Trong application/config/autoload.php tìm đến dòng và thêm thư viện database vào trong

Khi cần sử dụng thì load:

Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu tại: application/config/database.php, tìm các dòng sau:

 

Học Codeignter