Một số hàm trong xử lý trong PHP

Một số hàm xử lý chuỗi, chuyển hướng trang, sessio flash trong PHP

Hàm chuyển hướng trang

Hàm lưu biến session

Hàm kiểm tra biến session có hay không?

Hàm lấy giá trị session nếu có, sau khi lấy xong thì xóa biến session

Hàm lấy limit của chuỗi

Hàm tạo chuỗi slug

Ví dụ: “Học lập trình PHP” sau khi hàm thực hiện chuỗi thành “hoc-lap-trinh-php”

Hàm lấy phần mở rộng của tập tin

Ví dụ: hinhanh.jpg kết quả trả về là jpg

 

Học PHP Cơ bản