Nhóm hàm chuỗi

 • Hàm ltrim(str [,char]); xóa bỏ các ký tự trắng bên trái hoặc xóa bỏ các ký tự char bên trái
 • Hàm rtrim(str [,char]); xóa bỏ các ký tự trắng bên phải hoặc xóa bỏ các ký tự char bên trái
 • Hàm trim(str [,char]); xóa bỏ các ký tự trắng hai bên hoặc xóa bỏ các ký tự char hai bên.
 • Hàm ucfirst($st): chuyển ký tự đầu tiên của chuỗi thành hoa.
 • Hàm ucwords($st): viết hoa kí tự đầu tiên của mỗi từ.
 • Hàm strtolower($st): chuyển kí tự bất kỳ thành chữ thường.
 • Hàm strtoupper($st ): biến kí tự bất kỳ thành chữ hoa.
 • Hàm strlen($st): Kết quả trả về độ dài của chuỗi
 • Hàm strcmp($str1,$str2): hàm so sánh chuỗi không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Hàm strstr($st1, $st2) và strchr($s1, $st2): tìm chuỗi st2 trong st1, nếu tồn tại hàm sẽ trả về chuỗi con trong $st1 bắt đầu $st2.
 • Hàm strpos($st1,$st2): tìm vị trí chuỗi con $st2 trong chuỗi $st1
 • Hàm str_replace($seach, $rep, $st): tìm kiếm và thay thế
 • Hàm strrev($st ): đảo ngược 1 xâu.
 • Hàm sha1($st): trả về chuỗi mã hóa hex 40 ký tự.
 • Hàm md5($st): trả về chuỗi mã hóa hex 32 ký tự
 • Hàm substr($str, $start[, $len]): hàm cắt lấy $len ký tự từ $start
 • Hàm explode($ch, $st): tách chuỗi $st thành nhiều phần tử và gán cho phần tử mảng, tách theo ký tự $ch.
 • Hàm implode($ch, $mang): kết hợp các phần tử mảng thành chuỗi, các phần tử mảng cách nhau bởi $ch
 • Hàm chr(number): đổi số thành ký tự trong bảng mã ASCII
 • Hàm strip_tags(): xóa tag trong chuỗi