Nhóm hàm kiểm tra

  • Hàm isset() dùng để kiểm tra xem “biến” có tồn tại biến hay không?
  • Hàm empty() dùng để kiểm tra biến xem có tồn tại biến hay không?
  • Hàm is_numeric() kiểm tra biến có kiểu giá trị kiểu số hay không.
  • Hàm is_int(<tên_biến>) hoặc is_long(<tên_biến>) kiểm tra giá trị của biến có phải là số nguyên hay không.
  • Hàm is_string() kiểm tra giá trị của biến có phải là kiểu chuỗi hay không
  • Hàm is_double() kiểm tra giá trị của biến có phải là kiểu số có dấu chấm động
  • Hàm file_exists() kiểm tra tồn tại của tập tin
  • Hàm function_exists() kiểm tra tồn tại của hàm
  • Hàm class_exists() kiểm tra tồn tại của lớp
  • Hàm is_array()