Nhóm hàm ngày giờ

  • Hàm checkdate($month, $day, $year) kiểm tra ngày nhập vào có hợp lệ không?
  • Hàm date(format [, timestamp])
  • Hàm getdate(): lấy seconds, minutes, hours, mday, wday, mon, year, yday, weekday, month, 0 và trả về một mảng có chỉ số mảng là seconds,….
  • Hàm date_default_timezone_set(‘Asia/Ho_Chi_Minh’);
  • Hàm date_format($date,”Y/m/d H:i:s”);