Nhóm hàm số

  • Hàm abs(x), exp(x), sqrt(x), sin(x), cos(x), tan(x)
  • Hàm round(x[,i]) : hàm làm tròn
  • Hàm rand([n1,n2]): ngẫu nhiên số trong khoảng n1,n2 hoặc ngẫu ngiên số bất kỳ
  • Hàm pow(a,x): a mũ x
  • Hàm pi(): Trả về số Pi
  • Hàm range(gt1,gt2): hàm lấy giá trị nguyên trong khoảng gt1.. gt2 và trả về mảng
  • Hàm number_format($number[,tham số định dạng]): Định dạng số
  • Hàm floor(): lấy phần nguyên của số thực về cận dưới