Nhóm hàm tập tin và thư mục

 • Hàm fopen(<tên_tập_tin>,<chế độ mở>): hàm mở tập tin.
 • Hàm feof($f): kiểm tra kết thúc tập tin
 • Hàm fgets($f): đọc từng dòng trong tập tin
 • Hàm fgetc($f): đọc từng ký tự trong tập tin
 • Hàm readfile($pathfile): đọc toàn bộ nd tập tin
 • Hàm fclose($f): Đóng tập tin
 • Hàm file_exists($pathfile): kiểm tra xem có tồn tài tập tin không?
 • Hàm filesize($pathfile): trả về kích thước tập tin
 • Hàm unlink($pathfile): xóa tập tin
 • Hàm fwrite($f, $nd): ghi nội dung vào tập
 • Hàm mkdir(): tạo thư mục
 • Hàm is_dir(): kiểm tra tồn tại thư mục
 • Hàm opendir(): mở thư mục
 • Hàm closedir(): đóng thư mục
 • Hàm readdir(): đọc nội dung thư mục
 • Hàm rmdir(): Xóa thư mục
 • Hàm scandir($dir): Trả về mảng chứa nội dung thư mục