Nhóm thẻ đầu tài liệu HTML

Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu qua một số thẻ trong phần đầu của tài liệu HTML, các thẻ này đa phần nhằm mục đích khái báo và không hiện lên trình duyệt web, tuy nhiên nhóm thẻ này cực kỳ quan trọng.

Thẻ <!DOCTYPE html>

Thẻ này dùng để ghi thông tin về phiên bản HTML được áp dụng trong trang Web, thường đây là dòng đầu tiên của tư liệu HTML.

Trong tài liệu HTML 4, đầu của tài liệu là

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> còn HTML 5 thì được thay thể bởi <!DOCTYPE html>

Thẻ <title>

Thẻ này dùng để thiết lập tiêu đề của tư liệu HTML, khi trình duyệt hiển thị một trang web, tiêu đề sẽ xuất hiện trên Title bar của cửa sổ trang web.

Đây là thẻ nhân tìm kiếm cũng rất quan tâm, trong thẻ này thường chứa nội dung cần SEO, và nội dung của thẻ này cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần trong nội dung của trang.

Thẻ <meta>

Đây là loại thẻ rỗng, hỗ trợ việc bổ sung thông tin về trang web, thẻ này cho phép ta tự do đặt nhiều thông tin vào liệu HTML. Các thuộc tính của thẻ này xác định một cặp name/value kết hợp với tư liệu HTML, trong nhiều trường hợp, các giá trị này phục vụ cho web server dùng trong việc xác định kiểu nội dung để gởi đến trình duyệt. Sau đây là những cách dùng thông dụng:

Thẻ này quy định bộ mã ký tự Unicode Tiếng việt trong trang Web

Thẻ này cung cấp các từ khóa cho các Search Engin tìm thấy trang web, tuy nhiên nhiều Search Engin có cơ chế tìm kiếm khác, không phụ thuộc vào keywords.

Thẻ  này cho phép ta đặt liên kết trực tiếp đến một địa chỉ khác, sau khoảng thời gian 5 giây trình duyệt sẽ chuyển sang đọc trực tiếp trang web có địa chỉ nằm trong tham số URL.

Thẻ  này báo cho trình dụyêt cứ 10 giây thì làm tươi trang web lại một lần

Meta description đôi khi còn được gọi thẻ mô tả: Là thuật ngữ ám chỉ một đoạn văn bản mô tả về nội dung trong một trang web, giúp cho người sử dụng cũng như Google hiểu được điều bạn muốn nói bên trong trang đó.

Thẻ <base>

Đây là thẻ rỗng, gồm các thuộc tính:

href: chỉ định địa chỉ cơ bản cho các mối liên kết là địa chỉ gốc để truy cập các địa chỉ khác.

Ví dụ:

target : chỉ định các frame mặc nhiên, hay một cửa sổ  để nạp các đối tượng liên kết, các giá trị của thuộc tính target: tên cửa sổ do người sử dụng định nghĩa (hay tên frame), _blank , _self, _top và _parent.

Ví dụ: <base target=_blank> , thẻ này chỉ định mọi đối tượng liên kết được nạp trong một cửa sổ mới.

Thẻ <script>

Đây là thẻ chứa, dùng để chứa các hàm viết bằng ngôn ngữ kịch bản JavaScript, có thể định nghĩa mã trực tiếp tại thẻ hoặc thông qua một tập tin .js có sẵn. Tuy nhiên không thể kết hợp vừa định nghĩa và thông qua tập tin .js có sẵn

Ví dụ:

Chú ý: HTML4 cần thêm thuộc tính language=””

Thẻ <link>

Đây là thẻ rỗng, thẻ này dùng để đưa tập tin .css vào trang web, trong thẻ này cần quan tâm 2 thuộc tính rel=”stylesheet” và href=””

Ví dụ:

 

Học HTML