Nhóm thẻ định dạng đoạn văn bản

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nhóm thẻ định dạng đoạn văn bản trong HTML bao gồm các thẻ:<p>, <br>,<pre>

Thẻ <p>

Trong HTML, khái niệm đoạn văn bản được nằm trong thẻ <p>, thường dùng để trang web được dễ dọc, trình bày hợp lý cần có các ngắt đọan để phân biệt các đọan văn bản (paragraph) khác nhau.

Ví dụ:

Đặc điểm của thẻ:

Trên và dưới đoạn văn bản có chứa một khoảng trống(margin)

Trình duyệt sẽ loại bỏ các khoảng trắng(dấu cách) dư thừa và enter xuống dòng.

Một số trình duyệt vẫn hiển thị chính xác nếu thiếu thẻ kết thúc

Thẻ <br>

Trong trường hợp muốn xuống dòng mới mà chưa kết thúc đoạn trong HTML sử dụng thẻ <br>

Ví dụ:

Thẻ <pre>

Thẻ này hiển  thị một  đọan văn bản mà người sử dụng muốn giữ các khoảng cách, xuống dòng, cấu trúc như mong muốn.

Học HTML