Nhóm thẻ định dạng văn bản.

Trong nhóm này chúng ta sẽ tìm hiểu một số thẻ định dạng văn bản.

Thẻ <b>, <strong>

Thẻ này định dạng font chữ đậm lên, tạo sự nhấn mạnh trong trình bày văn bản, trong hai thẻ này, chúng ta nên dùng thẻ <strong> vì nhân tìm kiếm coi trọng thẻ này hơn.

Ví dụ:

Kết quả

Font chữ đậm
Font chữ đậm lên, nên dùng

Thẻ <i>, <em>

Thẻ này định dạng font chữ nghiêng, chúng ta nên dùng thẻ <em> vì nhân tìm kiếm coi trọng thẻ này hơn.

Ví dụ

Kết quả:

Font chữ nghiêng
Font chữ nghiêng, nên dùng

Thẻ <u>, <ins>

Thẻ này dùng để định dạng gạch dưới văn bản

Ví dụ:

Kết quả

Chữ gạch dưới
Chữ gạch dưới

Thẻ <mark>

Thẻ này dùng để đánh dấu văn bản ở dạng high light màu vàng.

Ví dụ:

Kết quả

Học HTML cực kỳ dễ

Thẻ <small>

Thẻ này dùng để định dạng kích thước chữ nhỏ

Ví dụ:

Thẻ <del>

Thẻ này định dạng văn bản ở dạng gạch giữa chữ(xóa)

Ví dụ:

Kết quả
Nội dung văn bản

Thẻ <sub>

Thẻ này định dạng chữ hạ xuống dưới so với bình thường(chỉ số dưới)

Ví dụ:

Kết quả:
H20

Thẻ <sup>

Thẻ này định dạng chữ nổi lên trên so với bình thường(chỉ số trên)

Ví dụ:

Kết quả

X2+2X+1=0

Học HTML