Nhóm thẻ trích dẫn trong HTML

Khối trích dẫn thường được dùng trong các trường hợp sử dụng các trích dẫn mở rộng. Toàn khối trích dẫn sẽ được căn lề thụt vào cả ở hai phía và tạo thành một khối riêng so với các đoạn khác của trang văn bản HTML.

Thẻ <q>

Đây là thẻ trích dẫn ngắn, nội dung trích dẫn được bao bởi cặp dấu nháy đơn.

Ví dụ:

Thẻ <blockquote>

Đây là thẻ trích dẫn một khối

Ví dụ:

Thẻ <abbr>

Thẻ này dùng để trích dẫn từ viết tắt

Ví dụ:

Kết quả

Thành phố HCM

Thẻ <address>

Đây là thẻ thường được dùng để trích dẫn địa chỉ

Ví dụ:

Thẻ <cite>

Đây là thẻ thường dùng để trích dẫn công việc, có định dạng chữ nghiêng

Ví dụ:

Thẻ <bdo>

Đây là thẻ được dùng để chỉ hướng chữ

Ví dụ:

<bdo dir=”rtl”>This text will be written from right to left</bdo>

<bdo dir=”ltr”>This text will be written from right to left</bdo>

Học HTML