Phân biệt dấu nháy đơn ( ‘ ) và dấu nháy kép ( ” )

Trong quá trình lập trình PHP chúng ta thường không hiểu khi nào sử dụng dấu nháy đơn và khi nào dùng dấu nháy kép.

Điểm giống nhau giữa dấu nháy đơn và nháy kép đều thể hiện là chuỗi ký tự.

Sự khác biệt giữa dấu nháy đơn và dấu nháy kép:

Dấu nháy đơn:

  • Nội dung trong dấu nháy đơn là thuần chuỗi, có nghĩa nếu trong chuỗi có chứa biến thì không thể xuất ra nội dung của biến mà xuất ra tên biến.
  • Nội dung trong dấu nháy kép cho phép chứa các biến, hay các thẻ html và khi biên dịch các biến hay các thẻ này sẽ được thực thi và cho ra kết quả.

Ví dụ Phân biệt dấu nháy đơn và dấu nháy kép

Ở ví dụ trên $a, $b, và $t là biến số, tuy nhiên trong chuỗi xuất ra lại chứa biến $a, $b và $t. Khi biên dịch giá trị xuất ra lại khác nhau.

Học PHP Cơ bản