Phần tử(Elements) trong HTML

Các lệnh của HTML được gọi là các thẻ (tag), các thẻ báo cho trình duyệt web cần phải làm điều gì ngoài việc thể hiện văn bản lên màn hình. Các thẻ gồm các phần tử đặt trong cặp dấu < và >. Có hai loại thẻ: thẻ chứa (container tag)và thẻ rỗng (empty tag). Các lệnh của HTML có thể viết bằng ký tự hoa hoặc thường đều được.

Một Elements trong HTML bắt đầu thẻ “bắt đầu”(start)  và kết thúc thẻ “kết thúc”(end), nội dung được thêm vào giữa

<tagname>Nội dung gõ ở đây…</tagname>

Ví dụ:

Thẻ bắt đầu Nội dung Thẻ kết thúc
<h1> Đề mục <h1>
<p> Đoạn văn bản </p>
<br>

Element không có nội dung được gọi là phần tử rỗng, phần tử rỗng không có thẻ kết thúc(end) ví dụ: <br>, <hr>, <img>

Các element có thể chứa các element lồng nhau, tất cả các element được lồng trong thẻ <html>

Khi chúng ta quên thẻ kết thúc(end) đa phần là sai cấu trúc và kết quả, tuy nhiên có một số trường hợp kết quả vẫn trả chính xác.

Ví dụ:

Thẻ rỗng trong HTML có thể sử dụng <tagname /> thay cho <tagname> tuy nhiên trong HTML5 không hỗ trợ <tagname />

Ví dụ:

Thẻ trong HTML không phân biệt hoa thường, tuy nhiên W3C đề xuất nên sử dụng dạng chữ thường.

Ví dụ:

 

Chúc các bạn học tốt!

Hồ Diên Lợi
Đến với CNTT là tình cờ, tuy nhiên khi đã tham gia rồi thì mới biết đây chính là đam mê, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sẽ qua, để chia sẽ đam mê công nghệ đến nhiều người hơn!