Phương thức alert() confirm() prompt() trong JavaScript

Phương thức alert()
Phương thức alert() dùng để hiển thị một hộp thoại thông báo đến người dùng.
Cú pháp: alert(“Nội dung muốn thông báo”);
Ví dụ 1

Ví dụ 2
Chúng ta có thể gán phương thức alert() khi một sự kiện xảy ra.

Ví dụ 3
Để hiển thị nội dung xuống dòng trong hộp thoại thông báo, ta sử dụng ký tự \n

Tương tự, để hiển thị các ký tự như dấu ngoặc kép (“) hoặc dấu ngoặc đơn (‘) thì ta sẽ sử dụng \” và \’

Phương thức confirm()
Phương thức confirm() dùng để hiển thị một hộp thoại thông báo và yêu cầu người dùng phải xác nhận là đồng ý hoặc quay lại (OK hoặc Cancel) Xem ví dụ
Cú pháp: confirm(“Nội dung muốn thông báo”);
Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách kiểm tra xem người dùng chọn “OK” hay “Cancel”

Phương thức prompt()
Phương thức prompt() dùng để hiển thị một hộp thoại thông báo và yêu cầu người dùng nhập dữ liệu vào Xem ví dụ
Cú pháp: prompt(“Nội dung muốn thông báo”, “Nội dung mặc định trong ô dữ liệu”);
Lưu ý: Ở công thức trên, tham số thứ hai có thể CÓ hoặc KHÔNG.
Ví dụ

Đối với hộp thoại nhập dữ liệu, nếu người dùng bấm vào nút “OK” thì hộp thoại sẽ trả về giá trị khác null, nếu người dùng bấm vào nút “Cancel” thì hộp thoại sẽ trả về giá trị null
Dưới đây là một ví dụ về cách kiểm tra xem người dùng bấm vào nút “OK” hay nút “Cancel”

Lưu ý
Các phương thức alert(), confirm(), prompt() có thể CÓ hoặc KHÔNG CÓ tiền tố window
Ví dụ, hai câu lệnh dưới đây là hoàn toàn có chức năng như nhau:

 

Javascript Cơ bản