Quản lý Plugin trong WordPress

1. Quản lý các Plugin

Bạn vào Plugins > Installed Plugins

Quản lý Plugin trong WordPress

1 Thêm Plugin mới.

2 Tìm Plugin bạn đã cài, thường mình cũng không dùng chức năng này vì số Plugin không quá nhiều để gặp khó khăn trong tìm kiếm.

3 Gồm các tab

 • All : Tất cả Plugin đã cài.
 • Active : Những Plugin đã active.
 • Inactive : Những Plugin đã cài nhưng chưa active.
 • Recently Active : Những Plugin mới active.

4 Select box các actions : Bạn chọn nhiều Plugin để thao tác cùng lúc như:

 • Activate
 • Deactivate
 • Update
 • Delete

5 Vùng hiển thị thông tin Plugin, gồm

 • Plugin : Tên, và các chức năng như Activate, Deactivate, Edit, Delete.
 • Description : Mô tả Plugin

Để thay đổi cài đặt vùng này bạn có thể vào Screen Options

6 Screen Options

Quản lý Plugin trong WordPress

 • Columns : Cài đặt các cột hiển thị.
 • Pagination : Cài đặt số Plugin trên trang quản lý.

Học Wordpress