Sắp xếp thứ tự các phần tử mảng trong JavaScript

– Mặc định thì thứ tự của các phần tử trong mảng sẽ giống với thứ tự được sắp xếp lúc khai báo.
– Tuy nhiên, với các phương thức xử lý mảng trong JavaScript, ta có thể sắp xếp lại thứ tự các phần tử cho mảng.
1) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong từ điển
– Phương thức sort() được dùng để sắp xếp lại thứ tự của các phần tử mảng theo chiều tăng dần trong từ điển.
– Lưu ý: Phương thức sort() sẽ làm thay đổi giá trị của mảng ban đầu.
Ví dụ

Khi này mảng fruits sẽ là:
Apple,Banana,Mango,Orange
2) Đảo ngược thứ tự của các phần tử trong mảng
– Phương thức reverse() được dùng để đảo ngược thứ tự của các phần tử trong mảng.
– Lưu ý: Phương thức reverse() sẽ làm thay đổi giá trị của mảng ban đầu.
Ví dụ

Khi này mảng mobile sẽ là:
Apple,LG,SamSung,Nokia,HTC
3) Sắp xếp thứ tự các phần tử mảng có giá trị thuộc kiểu số
– Như chúng ta đã biết, phương thức sort() được dùng để sắp xếp lại thứ tự của các phần tử mảng theo chiều tăng dần trong từ điển.
– Tuy nhiên, nó chỉ làm việc tốt với phần tử có giá trị thuộc kiểu chuỗi, còn đối với phần tử có giá trị thuộc kiểu số thì nó sẽ làm việc không chính xác.
Ví dụ

Khi này mảng score sẽ là:
1,10,100,35,40,6
– Do đó, nếu dùng phương thức sort() để sắp xếp thứ tự của các phần tử mảng có giá trị thuộc kiểu số thì ta phải sử dụng kết hợp với một “hàm so sánh”
Ví dụ
Sắp xếp thứ tự của các phần tử trong mảng score theo chiều giá trị tăng dần.

Ví dụ
Sắp xếp thứ tự của các phần tử trong mảng score theo chiều giá trị giảm dần.

Ví dụ
Sắp xếp ngẫu nhiên thứ tự của các phần tử trong mảng score.

– Lưu ý: Sau khi sắp xếp lại thứ tự của các phần tử mảng theo chiều tăng dần của giá trị, ta có thể xác định được phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng (phần tử đầu tiên sẽ có giá trị nhỏ nhất, phần tử cuối cùng sẽ có giá trị lớn nhất)
Ví dụ

4) Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) trong mảng
– Ở phần hướng dẫn phía trên, chúng ta đã biết cách tìm phần tử có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất bằng việc sắp xếp lại thứ tự của các phần tử mảng theo chiều giá trị tăng dần.
– Ở phần này, ta sẽ được biết thêm hai cách tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng bằng việc sử dụng đối tượng Math và hàm tự thiết kế.
4.1) Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) trong mảng bằng đối tượng Math
Ví dụ
Tìm giá trị lớn nhất trong mảng score

Ví dụ
Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng score

4.2) Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) trong mảng bằng hàm tự thiết kế
Ví dụ
Tìm giá trị lớn nhất trong mảng score

Ví dụ
Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng score

5) Sắp xếp thứ tự các phần tử mảng là đối tượng
– Như chúng ta đã biết, giá trị của các phần tử mảng có thể là: chuỗi, số, biến, mảng, ….
– Tuy nhiên, giá trị của các phần tử mảng cũng có thể là một đối tượng.
– Ví dụ: Mảng bên dưới có ba phần tử và giá trị của ba phần tử đó là đối tượng.
var student = [
{name:”Bao”, age:17},
{name:”Nhan”, age:18},
{name:”Thien”, age:15}
];
Ví dụ
Sắp xếp lại thứ tự các phần tử trong mảng student (theo chiều tăng dần của tuổi sinh viên)

Ví dụ
Sắp xếp lại thứ tự các phần tử trong mảng student (theo chiều tăng dần của tên sinh viên)

 

Javascript Cơ bản