Session trong PHP

Trong bài này chúng tôi giới thiệu về session trong PHP, Session tạo ra một tập tin trong một thư mục tạm thời trên Server, nơi đã đăng kí các biến session và các giá trị của chúng được lưu trữ. Dữ liệu này sẽ có sẵn cho tất cả các trang trên site trong suốt quá trình truy cập trang đó.

Khai báo Session

Trước khi lưu trữ thông tin người dùng vào session, chúng ta phải khởi động session.

Chú ý: Hàm khởi động session phải đặt phía trên thẻ <html>

Cú pháp: session_start();

Ví dụ:

Lưu trữ biến session

Các biến session được lưu trữ trong mảng liên hợp là $_SESSION[]. Các biến này có thể được truy cập trong suốt vòng đời một session.

Ví dụ:

Sử dụng biến session

Để sử dụng biến session ta thông qua mảng liên hợp $_SESSION[] của tên session đã định nghĩa(mảng gọi là khóa).

Ví dụ:

Hủy biến Session

Hủy toàn bộ các biến session

Khi chúng ta không dùng đến các biến session nữa chúng ta có thể hủy toàn bộ các biến session mà chúng ta đã đăng ký bằng cách sử dụng hàm session_destroy()

Cú pháp: session_destroy();

Ví dụ:

Hủy một biến session

Khi chúng ta không cần dùng biến session nào thì chúng ta có thể dùng hàm unset() để hủy bỏ biến session đó.

Cú pháp: unset($_SESSION[“tên biến session”]);

Ví dụ:

Học PHP Cơ bản