Shadow trong CSS

CSS3 hỗ trợ việc thêm Shadow cho văn bản hoặc cho các phần tử. Thuộc tính shadow có thể phân chia thành:Text shadow
Box Shadow
Text Shadow trong CSS
Với CSS3, bạn có thể thêm shadow cho văn bản. Ví dụ sau minh họa cách thêm shadow cho văn bản trong CSS3:

Kết quả là

Vi du Text Shadow trong CSS

Vi du Text Shadow trong CSS

Vi du Text Shadow trong CSS

Vi du Text Shadow trong CSS

Vi du Text Shadow trong CSS
Vi du Text Shadow trong CSS

Vi du Text Shadow trong CSS

Box Shadow trong CSS3
Để thêm hiệu ứng shadow cho các phần tử, bạn có thể sử dụng thuộc tính box-shadow trong CSS3. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng Box Shadow:

Kết quả là:

Vi du Box Shadow trong CSS

 

Học CSS